Exodus 20:1-3 - "No Other Gods"

July 16, 2023 Speaker: Austin Lawrence Series: Exodus - Sea To Sinai

Topic: Christian Life Passage: Exodus 20:1–3, Ephesians 2:1–9, Matthew 5:17, Matthew 22:37–40